Вимоги до оформлення статей у науково-технічний збірник "ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ В БУДІВНИЦТВІ ТА АРХІТЕКТУРІ" Київського національного університету будівництва і архітектури

1.1 Вимоги до файла: файл має бути створений у редакторі Word і збережений у форматі *.doc

Мінімальний розмір статті: 10 тис. друкованих знаків без пробілів (min 0,25 авт. арк. за вимогами МОНУ, рисунки, табл. враховуються), максимальний – 40 тис. знаків (1 авт. арк.).

1.2. Вимоги до формату та оформлення:

 1. Формат А4, верхнє та нижнє поля 2,5 см, ліве та праве 2 см; шрифт Times New Roman; колонтитули 1,3 см, абзацний відступ 0,5 см; розмір основного тексту 12, анотацій і літератури 11, міжрядковий інтервал 1
 2. Статтю (*.doc) форматують у дві колонки по 8 см з проміжком 1 см; встановлюють автоматичне перенесення слів
 3. Назви таблиць та підписи під рисунками (розмір 11) розміщують ліворуч графічного об’єкту; в кириличних текстах − дублюють англійською (рядком нижче)
 4. Посилання у тексті статті − не більше п’яти в одному місці
 5. В списку літератури – не менше 20 посилань (переважно на наукові статті та монографії) оформлюється згідно ДСТУ 8302:2015
  • список літератури дублюють англійською мовою (References оформолюється згідно стандарту АРА); при використанні транслітерації, у дужках вказують мову оригіналу, наприклад: (in Ukrainian), (in Russian)
  • не використовують посилань на ГОСТи, загальнонаціональні стандарти та публікації не наукового змісту
  • посилаючись на інтернет-ресурс, дають повну назву та вихідні дані публікації
  • відсоткове співвідношення самоцитування – не більше 30% (тобто якщо Ви використали 20 посилань, з них повинно бути не більше 6 на Ваші роботи)
  • відсоткове співвідношення посилань на іноземні джерела – не менше 60% (тобто якщо Ви використали 20 посилань, з них повинно бути не меньше 12 на іноземні джерела)
 6. В кінці англомовних статей розміщують анотацію російською; в інших статтях – англійською

1.3. Структурування статті:

Вихідні дані (шрифт Arial): назва рукопису (н/ж, розмір 14), ім’я та прізвище автора (курсив, розмір 12), місце роботи, поштова адреса, e-mail, ідентифікатор ORCID (розмір 10); якщо авторів декілька – зазначають цифровими зносками; залишають по 5 пустих рядків між верхнім полем аркуша, вихідними даними і основним текстом статті

1.4. Структурні підрозділи статті:

Повний перелік вимог та приклади оформлення можна завантажити за посиланням.